Dział handlowy:

tel.: (0-22) 752 25 18,
fax: (0-22) 752 25 24
e-mail: eurogast@eurogast.pl
 

Regulamin

Warunki korzystania z treści publikowanych na stronach internetowych eurogast.pl
 
Wszystkie artykuły oraz szata graficzna opublikowane na stronach internetowych eurogast.pl stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Eurogast Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie przy ul.3-go Maja 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048834 lub osób trzecich i podlegają ochronie prawno-autorskiej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.
Jakiekolwiek korzystanie z umieszczonych na powyższych stronach internetowych materiałów lub szaty graficznej, w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, bez zgody uprawnionego, jest zabronione. W szczególności zabronione jest:
·    zwielokrotnianie tych materiałów lub szaty graficznej i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w znacznej części;
·    umieszczanie odesłań do Strony Internetowej eurogast.pl w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
·    zwielokrotnianie materiałów lub szaty graficznej na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
·    rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
 
Prawo do korzystania z treści zamieszczanych na stronach internetowych eurogast.pl.
Dozwolone jest korzystanie z ww. treści jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej eurogast.pl, na której opublikowana jest pełna treść.
W celu uzyskania zgodyEurogast Polska Sp. z o.o. na skorzystanie z umieszczonych na stronie internetowej eurogast.pl materiałów lub szaty graficznej, w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, prosimy o kontakt mailowy: eurogast@eurogast.pl
 
Kontakt z administratorem www.eurogast.pl i Eurogast Polska Sp. z o.o.:
Z pytaniami i problemami związanymi z naszą stroną internetową prosimy się zwracać na adres: eurogast@eurogast.pl